Tázló Demo
20 Aug 2013 | Folk

Szakirodalom

Németh László: Magyar népzene Moldvában  16. rész

Felhasznált és ajánlott szakirodalom és hangzó kiadványok:

 • Balogh Sándor (szerk.): 2001 Moldvai hangszeres dallamok sültün, kobzon hegedűn. Budapest
 • Berecz András: 1997 …Bú hozza, kedv hordozza… Magon kőtt énekesek iskolája I. Vallomások, párbeszédek, képek a hagyományos dalolásról, éneklésről. Budapest
 • Dobszay László (szerk.): 1997 Gregorián énekek és balladák a csángóknál. Hungaroton HCD 18230 audio CD. Budapest
 • Domokos Mária – Németh István: 2004 Moldva és Bukovina népzenéje. Magyar Népzenei Antológia VII. Hungaroton Records HCD 18264–67 (CD album és kísérőfüzete)
 • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: 1956 Csángó népzene I. Budapest
 • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: 1961 Csángó népzene II. Budapest
 • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: 1991 Csángó népzene III. Budapest
 • Domokos Pál Péter: 2001 Szültü – Egy csángó hangszer; In: A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerkesztette Agócs Gergely. 3744. Budapest
 • Faragó József – Jagamas János: 1954 Moldvai csángó népdalok és népballadák. Bukarest
 • Faragó József: 1977 Balladák földjén. Bukarest
 • Forrai Ibolya (szerk): 1994 Csángók a XX. században. Élettörténetek. Néprajzi közlemények XXXIII. Budapest
 • Hankóczi Gyula: 1988 Egy kelet-európai lantféle – a koboz. Ethnographia 3–4. 295329.
 • Horváth Gyula – Németh László: 2011 Koboziskola. Budapest
 • Imets –  Kovács – Veszely: 1870 Veszely, Imets és Kovács utazása Moldva-oláhhonban 1868 Csíkszereda 2004. az 1870-es első kiadás reprintje
 • Jagamas János: 1977 Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez; Zenetudományi Írások. Szerkesztette Szabó Csaba. 2551. Bukarest
 • Jagamas János: 1984 Szemelvények Trunk népzenéjéből. A népzene mikrokozmoszában. Tanulmányok. Sajtó alá rendezte, az utószót írta és a függeléket összeállította Almási István. 208227. Bukarest
 • Juhász Zoltán – Kerényi Róbert – Nesztor Iván – Pásztor Ferenc – Sáringer Kálmán gyűjtései: 1993 Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában. Ismertető szöveg: Juhász Zoltán. Hungaroton – Fonofolk MK 18221 hangkazetta. Budapest
 • Kallós Zoltán (gyűjtéséből) – Pávai István (szerk.): 1993 Uram irgalmazz nékünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Pentaton ST-CS 0309 hanglemez. Marosvásárhely
 • Kallós Zoltán (gyűjtéséből): 2001 Adok nektek aranyvesszőt. Moldvai csángómagyar népballadák. Fonó FA0932 audio CD. Budapest
 • Kallós Zoltán (szerk.): 1996 Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó mellékelte. Akadémiai Kiadó, Kallós Archívum hangkazetta. Budapest
 • Kallós Zoltán: 1970 Balladák könyve. Bukarest (Hangzó melléklettel.)
 • Kallós Zoltán: 1973 Új guzsalyam mellett. Bukarest (Hangzó melléklete: Electrecord CS 167 hanglemez)
 • Kallós Zoltán: 1992 Gyere haza édes fiam. Moldvai magyar népzene. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből. (Műsoros kazetta, Budapest)
 • Kerényi Róbert (összeállította): 2003. Honn vagysz-e, honn vagysz-e? Moldvai csángó magyar énekek és hangszeres dallamok. Etnofon ED-CD 056 audio CD. Budapest
 • Kerényi Róbert: é. n. Fanfara din Băcioi – Băcioi-i „fanfárosok”. Moldvai fúvós népzene.
 • Martin György: 1970 Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Budapest
 • Nyisztor Ilona: 2001 Földnek e zsírjával, napnak e hugával. Fonó FA-086-1 hangkazetta, FA-071-2 audio CD. Budapest
 • Pávai István: 1993 Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje. Budapest
 • Pávai István: 2005 Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Tanulmányok, interjúk. Budapest
 • Péterbencze Anikó: 1994 Közösségi alkalmak és táncok Bákó környékén. Néprajzi látóhatár 1-2.
 • Sárosi Bálint: 1998 Hangszerek a magyar néphagyományban. Budapest
 • Sebő Ferenc (gyűjtötte és szerkesztette): 1987 Moldvai csángók Magyarországon. Hungaroton SLPX 18096 hanglemez. Budapest
 • Sebő Ferenc: 1994 Népzenei olvasókönyv. Budapest (Hangzó mellékletekkel.)
 • Seres András – Szabó Csaba: 1991 Csángómagyar daloskönyv. Budapest
 • Stuber György: 2001–2002 Moldvai csángó dudások („síposok, csimpolyosok”) I–II. Folkmagazin, 2001/4. 43–46; 2002/1. 51–53.
 • Stuber György: 2002 Moldvai „síposok”. Dudamuzsika Stuber György 1973 és 2001 közötti helyszíni felvételeiből. Etnofon ER-CD 053 audio CD. Budapest
 • Szalay Olga: 1988 A moldvai dialektus néhány sajátossága Veress Sándor gyűjtése alapján. Zenetudományi Dolgozatok 1988. 183–202.
 • Tari Lujza (válogatta és szerkesztette): 1988 Ismeretlen moldvai nótafák. Szegő Júlia gyűjtése. Budapest
 • Tatros együttes – Pénzes Géza (szerk.): 1993 Klézsei tánczene 1. Ismertető szöveg: Kerényi Róbert. BK 1006 hangkazetta. Budapest
 • Tobak Ferenc: 2001 „Fújják és táncolnak utána”. Siposok – csimpolyosok Moldvában; In: A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerkesztette Agócs Gergely. 477488. Budapest
 • Vargyas Lajos: 2002 A magyarság népzenéje. Budapest
 • Veress Sándor: 1931 Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között. Ethnographia. 3. 133-143.
 • Veress Sándor: 1989 Moldvai gyűjtés. Magyar Népköltési Gyűjtemény XVI. Szerkesztették Berlász Melinda és Szalay Olga. Budapest